Stadgar för fiberföreningen

Stadgar

 Stadgar

Antagna den 12 september 2013 vid behörigen utlyst ordinarie föreningsstämma.

§ 1 Föreningens namn

Föreningens namn är Norra Grums fiber ekonomiska förening.

§ 2 Ändamål och verksamhet

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att verka för att

färdigställa ett fiberoptiskt nät i föreningens verksamhetsområde. Verksamhetsområdet omfattar

norra grums enligt bilagd karta samt övriga fastigheter som föreningen beslutar.

Medlem deltar i verksamheten genom att bidraga ekonomiskt via avgifter och med eget

ideellt arbete.

§ 3 Föreningens säte

Föreningens styrelse har sitt säte i Grums kommun, Värmlands län.

§ 4 Medlemskap

Till medlem kan antas en sökande som kan förväntas följa föreningens stadgar och beslut samt bidra

till förverkligandet av föreningens ändamål. Ansökan om inträde prövas av styrelsen eller av den

styrelsen utser. Lagen om ekonomisk förening utgör grunden för beslut.

§ 5 Medlems skyldigheter 

Varje medlem är skyldig att betala stadgeenliga medlemsinsatser och av föreningsstämman

fastställda avgifter samt även i övrigt följa föreningens stadgar och beslut.

§ 6 Insats 

Varje medlem ska delta i föreningen med ett insatsbelopp på 15000-25000 kronor per fastighet som skall fiberanslutas. En medlem kan ha fler än en insats per fastighet. Eventuell merkostnad som uppstår per fastighet som ansluts efter etappindelningarna för respektive område, kommer att belasta medlemmen. Insatsen betalas till bankgiro när medlemskap har beviljats. Insatsen skall betalas senast 30 dagar efter undertecknat avtal med norra grums fiber ekonomisk förening.

Inbetalda insatser återbetalas ej.

§ 7 Medlemsavgift 

Varje medlem ska årligen till föreningen betala medlemsavgift, som ska beslutas av

föreningsstämman, dock högst 500 kronor. Medlemsavgift betalas på det sätt som och inom den tid

som styrelsen bestämmer.

§ 8 Uteslutning 

En medlem som bryter mot stadgarna eller som uppenbarligen skadar föreningen eller motarbetar

dess intressen eller ändamål kan av styrelsen uteslutas ur föreningen. En utesluten medlem kan

hänskjuta frågan om uteslutning till föreningsstämman, genom att anmäla detta till styrelsen inom en månad från det att meddelandet om uteslutning skickades till medlemmen.

En utesluten medlem kan ej återfå betald inträdesavgift, medlemsavgift eller årsavgift.

§ 9 Avgång 

Utom i de fall som är bestämda på ett särskilt sätt i lagen om ekonomiska föreningar sker en avgång

ur föreningen vid utgången av det räkenskapsår som infaller näst efter en månad efter det att en

medlem har sagt upp sig till utträde, uteslutits, avgått av annan anledning, eller det har inträffat en

annan omständighet som föranlett avgången.

En avgången medlem kan ej återfå betald inträdesavgift, medlemsavgift eller årsavgift.

§ 10 Styrelse

Styrelsen ska bestå av lägst tre och högst 9 styrelseledamöter med lägst 1 och högst 2

styrelsesuppleanter. Styrelseledamöter och styrelsesuppleanter väljs av föreningsstämman för tiden

fram till slutet av nästa ordinarie föreningsstämma.

§ 11 Revisorer 

För granskning av föreningens årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens förvaltning utses

en revisor och en suppleant av ordinarie föreningsstämma för tiden fram till slutet av nästa ordinarie föreningsstämma.

§ 12 Räkenskapsår 

Föreningens räkenskapsår är kalenderår.

§ 13 Årsredovisning 

Styrelsen ska lämna årsredovisningen till revisorerna senast en månad före ordinarie

föreningsstämma. Denna ska bestå av resultaträkning, balansräkning och förvaltningsberättelse.

§ 14 Ärenden på ordinarie föreningsstämma 

Ordinarie föreningsstämma hålls inom sex månader från räkenskapsårets utgång. Vid ordinarie

föreningsstämma ska följande ärenden behandlas:

1.

val av ordförande vid föreningsstämman och anmälan av stämmoordförandens val

av protokollförare

2.

godkännande av röstlängden

3.

val av två justeringsmän

4.

frågan om föreningsstämman blivit utlyst i behörig ordning

5.

fastställande av dagordningen

6.

styrelsens årsredovisning och revisionsberättelsen

7.

beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt om hur vinsten eller

förlusten enligt den fastställda balansräkningen ska disponeras

8.

beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna

9.

frågan om arvoden till styrelseledamöterna och revisorerna

10.

medlemsavgift för kommande verksamhetsår

11.

beslut om antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter som ska väljas

12.

val av styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter

13.

val av revisorer och eventuella revisorssuppleanter

14.

val av valberedning, tre ledamöter varav en sammankallande

15.

Övriga ärenden som ska tas upp på föreningsstämman enligt lag eller föreningens stadgar.

§ 15 Kallelse till föreningsstämma och andra meddelanden 

Styrelsen kallar till föreningsstämma. Kallelse till föreningsstämma ska innehålla en uppgift om de

ärenden som ska förekomma. Kallelsen ska utfärdas tidigast fyra veckor före och senast två veckor

före ordinarie föreningsstämma och senast en vecka före extra föreningsstämma.

Kallelse till föreningsstämma och andra meddelanden sker genom annons i GV-Nytt, utskick eller

via e-post till samtliga medlemmar. Då kallelse gått ut till föreningsstämman ska styrelsen

omedelbart underrätta revisorerna om detta genom brev.

§ 16 Vinstfördelning 

Fritt eget kapital enligt fastställd balansräkning ska, sedan i lag föreskriven avsättning till

reservfonden har skett, enligt föreningsstämmans beslut föras i ny räkning eller fonderas.

§ 17 Upplösning av föreningen 

Om föreningen upplöses ska behållna tillgångar fördelas mellan medlemmarna i förhållande till

inbetalda insatser.

§ 18 Stadgeändringar 

Stadgeändring sker enligt lagen om ekonomiska föreningar.

§ 19 Firmateckning 

Föreningens firma tecknas av ordföranden och kassören, var för sig.

§ 20 Rösträtt 

Vid föreningsstämman har varje medlem en rösträtt per inbetald insats enligt § 6 dock maximalt 20% av deltagarna i föreningsstämman och maximalt  5st fullmakter att rösta för.

§ 21 Övrigt 

För frågor som inte regleras i dessa stadgar gäller lagen om ekonomiska föreningar.

Att dessa stadgar antagits vid föreningens konstituerande styrelsemöte den 23 augusti 2013 och skall föreslås till föreningsstämman 12 september 2013 intygas:

Datum:.......................................................

Namn:........................................................

Namnförtydligande:...........................................

Senaste kommentarer

02.06 | 20:02

Nej, inget stort arrangemang som åren före pandemin Men vill du se hästarna ...

02.06 | 18:32

Kommer det att vara nåt arrangemang i samband med hästsläpp?

30.04 | 21:22

Tusen tack för en fantastisk dag, med mat, fyrverkeri, dryck, glädje, har...

30.04 | 21:16

Tusen tack för en fantastiskt valborgmässoafton, underbar energi, glädje, skra...