Årsmötesprotokoll

Långsta VVO Årsmöte 7/6 2020

Protokoll fört vid Långsta VVO årsmöte 7/6 2020

Närvarande: Jonas Hellberg, Tomas Gustafsson, Bertil Karlsson, Wolf Bliesener,

Ingvar Näsfeldt, Bo Johansson, Per-Olof Rude’n, Linus Svensson, Arvid Kumm,

Kerstin Axelsson, Henry Nilsson, Daniel Forsberg, Dan Selnert,

Jan Eriksson och Urban Svensson.

 

1. Jonas Hellberg hälsade välkommen till årets möte.

 

2. Kallelsen skickades ut som e-mail enligt beslut från Årsmötet 17/5-18 och som tillägg i                                

    kallelsen utlystes om val av representanter till älgskötselområdet.

    Eventuella ändringar av kontaktuppgifter skall meddelas till sekreteraren.   

    Mötet godkände kallelsen.

 

3. Dagordningen godkändes.

 

4. Val av mötesfunktionärer.

A. Ordförande: Jonas Hellberg.

B. Sekreterare: Urban Svensson.

C. Justerare: Tomas Gustafsson och Kerstin Axelsson.

 

5. Fastställande av röstlängd görs vid behov.

    Röstetalet skall följa fastigheternas areal, 1 röst/ha.

    Det är fastighetsägarens ansvar att förändringar redovisas till sekreteraren.

 

6. Ekonomin redovisades för året.

    Årets kassabehållning 11341,44kr.

    De stora utgifterna var fällavgiften 4800kr

    Revisorerna har kontrollerat räkenskaperna och godkänt dessa.

    Älskötselområdet beslutade på mötet inför jakten att betala fällavgiften på kalv

    Vilket för Långsta VVOs del var 600 kr.

    2019-20 års avskjutning blev 6vuxna och 3kalvar.

7. Ansvarsfrihet beviljades styrelsen.

 

8. Styrelsens förslag och inkomna motioner.  

    Styrelsens förslag att föregående års skrivning läggs in i ordningsreglerna:

    Vid uppenbar felskjutning gentemot de förutsättningar och direktiv som gäller för det

    område som jagas kommer påföljder att utfärdas.

    Ex ej passkytt en dag, städa slaktboden, vara kvar till siste man vid tillvaratagande av älgar,

    vara kvar och städa efter utlämnande av markandelar mm,

    Mötet godkände förslagen.

    Ingen motion att behandla.

 

 

 

 

9. Val av styrelse, suppleanter, revisorer och valberedning.

A. Ordförande:                   Jonas Hellberg.

B. Vice ordförande:           Tomas Gustafsson.

C. Kassör:                           Ingvar Näsfeldt.

D. Sekreterare:                   Urban Svensson.

E. Ledamot:                        Linus Svensson.

F. Suppleanter:                   Bo Johansson och Fredrik Norsell.

Ungdomsledamot:             Arvid Kumm.

 

G. Revisorer: Dan Selnert och Bertil Karlsson.

 

H. Valberedning: Bertil Karlsson och Dan Selnert.

 

10. Kallelse till årsstämman beslutades att framledes skickas ut via mail eller sms

      till markägare och jakträttsinnehavare.

      Det är markägaren och jakträttsinnehavarens ansvar att inkomma med kontaktuppgifter

      till sekreteraren.

 

11. Vi kan också konstatera att det finns variationer inom skötselområdet när det

      gäller älgtätheten. Spillningsinventeringen har genomförts.

      Det slutliga resultatet påvisar en liten minskning från 14,3/1000ha till 13,5/1000ha

      inom Älskötselområdet

 

12. Till jaktledare valdes: Urban Svensson.

      Vice jaktledare:            Tomas Gustafsson

13. Till representanter för älgskötselområdet valdes.

      Jonas Hellberg, Urban Svensson och Bertil Karlsson.

      Suppleanter: Tomas Gustavsson och Ingvar Näsfeldt.

 

14. Avgift för markandel 150 kr.

      Avgift jakträttsbevis 150 kr.

      Jakträttsbevis för Älg inom LÅNGSTA VVO kan lösas hos Kassören.

      Det skall finnas möjlighet att betala via konto eller swish.

15. Antalet jaktdagar, styckningsdagar och röjningsdag för jägarandel.

      Styrelsen får ta beslut i denna fråga.

16. Hemkörning av fällda älgar fördelas mellan dem som har fordon för detta.

17. För tillhandahållandet av eftersökshund har Urban Svensson fått tillåtelse att 

      träna älghund för detta ändamål. Och även nedlägga 1 st älgkalv under sådan

      träning/jakt.

      Mötet beslutade att trafikskadad älg tillfaller Långsta VVO.

 

18. Samtliga närvarande var för en gemensam rovdjursjakt om detta blir aktuellt.

      Övrig småviltjakt bör undvikas under älgjakten.

      Om jakt förekommer, skall av säkerhetsskäl jaktledaren meddelas.

 

 

19. Alla skyttar skall skjuta inför älgjakten Fredagen den 14/8-20 från

      kl 12,00-18,00 vid Bråne skjutbana. 6 skott i träffområdet på 3 serier jägarstart

      krävs för att deltaga i årets jakt, skjutstöd tillåtet, dock minst 20 skott.

      Ej närvarande denna dag skall uppvisa godkänt skjutintyg.

20. Årets älgjakt startar Måndagen 12/10 kl 7,00.

21. Samtliga jägare skall anmäla 14 dagar före om deltagande i årets jakt.

      Lista skall finnas i samband med kompetensskjutningen.

 

22. Röjning av älgpass 20/9 samling kl 8,00 vid slaktboden.

     Det kommer utses 5-6 ansvariga för att röja och

      förbättra passmarkeringar och snitsla till passen.

      Dessa får ta hjälp av övriga jägare som ingår i laget.

      Jaktledarna vill ha en avrapportering för att kunna planera inför den

      bestämda röjdagen om det skall köras ut eller lillverkas ev torn mm.

 

23. Årsmötesprotokoll mailas ut. Delas ut i samband med kompetensskjutningen

      samt vid hämtning av markandelar. Det kommer även ett finnas på 

      Långsta bgf hemsidan under Långsta vvo fliken.

24. Saltstenar är utsatta och skall så fortsättas med.

      Viltåkrar ansvariga: Styrelsen.

 

25. Vår årliga grillkväll blir i år Inställd

      Om ev något under hösten skall ordnas diskuteras.

      Ansvariga styrelsen.

 

26. Underhåll Slaktbod.

      Micron trasig.

      Ansvariga: Styrelsen.

 

27. Övriga frågor.

A. Vildssvinsjakt: De markägare som är för enev gemensam vidsvinsjakt inom Långsta

     VVO organisation meddelas till Urban S.

 

B. Kronhjortsområde: De markägare som är intresserade av en gemensam ansökan till ett

     Kronhjortsområde meddelas till Urban S

 

C. Sociala medier: Om det skall publiceras något på sociala medier som berör

     Långsta VVO skall styrelsen godkänna detta.

 

 28. Avslutning.

       Långsta 20200805

 

_______________________                   _____________________

Sekreterare: Urban Svensson                   Ordförande: Jonas Hellberg

 

_______________________                   ______________________

Justeras: Tomas Gustafsson                     Justeras: Kerstin Axelsson

 

OBS!

Pga problem att lägga in på hemsidan så får den som vill se det justerade orginalet vända sej till Urban Svensson

Årsmöte 2019

 

 

 

Protokoll fört vid Långsta VVO årsmöte 17/5 2018

Närvarande: Jonas Hellberg, Tomas Gustafsson, Bertil Karlsson, Wolf Bliesener, Fredrik Norsell, Ingvar Näsfeldt, Bo Johansson, Bengt Holmgren, Per-Olof Rude’n, Olle Rude’n, Mats Johansson, Jan Eriksson och Urban Svensson.

1. Jonas Hellberg hälsade välkommen till årets möte.

2. Kallelsen var införd i NWT 5/5-18 och som tillägg i kallelsen utlystes om

    val av representanter till älgskötselområdet, mötet godkände kallelsen.

3. Dagordningen godkändes.

 

4. Val av mötesfunktionärer.

A. Ordförande: Jonas Hellberg.

B. Sekreterare: Urban Svensson.

C. Justerare: Ingvar Näsfeldt och Olle Rude’n.

5. Fastställande av röstlängd görs vid behov.

    Röstetalet skall följa fastigheternas areal, 1 röst/ha.

    Det är fastighetsägarens ansvar att förändringar redovisas till sekreteraren.

6. Ekonomin redovisades för året.

    Årets kassabehållning 24237kr.

    De stor utgifterna var fällavgiften 4400kr och inköpet av en älgpulka 3000kr.

    Revisorerna har kontrollerat räkenskaperna och godkänt dessa.

    2017-18 års avskjutning blev 6vuxna och 1kalv.

7. Ansvarsfrihet beviljades styrelsen.

8. Till styrelsen inkomna motioner.

    Ingen motion att behandla.

9. Val av styrelse, suppleanter, revisorer och valberedning.

A. Ordförande:                   Jonas Hellberg.

B. Vice ordförande:           Erik Kumm.

C. Kassör:                           Nicklas Hultgren.

D. Sekreterare:                   Urban Svensson.

E. Ledamot:                        Ingvar Näsfeldt.

F. Suppleanter:                   Bo Johansson och Linus Svensson.

 

G. Revisorer: Dan Selnert och Bertil Karlsson.

H. Valberedning: Bertil Karlsson och Lars Gustavsson.

 

10. Kallelse till årsstämman beslutades att framledes skickas ut via mail eller sms

      till markägare och jakträttsinnehavare.

      Det är markägaren och jakträttsinnehavarens ansvar att inkomma med kontaktuppgifter

      till sekreteraren.

11. Vi kan också konstatera att det finns variationer inom skötselområdet när det

      gäller älgtätheten. Spillningsinventeringen har genomförts.

      Det slutliga resultatet för hela området får vi under sommaren.

12. Till jaktledare valdes: Urban Svensson.

      Vice jaktledare:           Styrelsen.

13. Till representanter för älgskötselområdet valdes.

      Jonas Hellberg, Urban Svensson och Bertil Karlsson.

      Suppleanter: Tomas Gustavsson och Ingvar Näsfeldt.

 

14. Avgift för markandel 150 kr.

      Det skall finnas möjlighet att betala via konto eller swish.

15. Antalet jaktdagar, styckningsdagar och röjningsdag för jägarandel.

      Styrelsen får ta beslut i denna fråga.

16. Hemkörning av fällda älgar fördelas mellan dem som har fordon för detta.

17. För tillhandahållandet av eftersökshund har Urban Svensson fått tillåtelse att 

      träna älghund för detta ändamål. Och även nedlägga 1 st älgkalv under sådan

      träning/jakt.

      Mötet beslutade att trafikskadad älg tillfaller Långsta VVO.

18. Samtliga närvarande var för en gemensam rovdjursjakt om detta blir aktuellt.

      Övrig småviltjakt bör undvikas under älgjakten.

      Om jakt förekommer, skall av säkerhetsskäl jaktledaren meddelas.

 

19. Alla skyttar skall skjuta inför älgjakten Fredagen den 17/8-18 från

      kl 12,00-18,00 vid Bråne skjutbana. 4 skott i träffområdet på stillastående

      älg krävs för att deltaga i årets jakt, skjutstöd tillåtet, dock minst 20 skott

      avlossade.

      Ansvariga: Tomas Gustafsson och Bo Johansson.

      Ej närvarande denna dag skall uppvisa godkänt skjutintyg.

      Banan är bokad.

20. Årets älgjakt startar Måndagen 8/10 kl 7,00.

21. Samtliga jägare skall anmäla 14 dagar före om deltagande i årets jakt.

      Lista skall finnas i samband med kompetensskjutningen.

22. Röjning av älgpass 15/9 samling kl 8,00 vid slaktboden.

     Ett nytt arbetssätt kommer att provas. Det kommer utses 5-6 ansvariga för att

      röja förbättra passmarkeringar och snitsla till passen.

      Dessa får ta hjälp av övriga jägare som ingår i laget.

      Jaktledarna vill ha en avrapportering för att kunna planera inför den

      bestämda röjdagen om det skall köras ut eller lillverkas ev torn mm.

23. Årsmötesprotokoll mailas ut. Delas ut i samband med grillkvällen

      samt vid hämtning av markandelar. Det kommer även ett finnas på 

      Långsta bgf hemsidan under Långsta vvo fliken.

24. Saltstenar är utsatta och skall så fortsättas med.

      Viltåkrar ansvariga: Styrelsen.

25. Vår årliga grillkväll blir i år Lördagen den 21/7 kl 19,00

      Långsta Bygdegård, Ansvariga styrelsen.

      Förberedelser fredagen den 20/7 kl 18,00.

26. Underhåll Slaktbod.

      Målning av västra gaveln och fönster skall göras. Elcentralen skall bytas ut och

      det innebär en kostnad runt 10 000kr.    

      Ansvariga för jobben vid slaktboden, Erik K, Axel K och Linus S.

      Det skall undersökas om ett nytt tillvägagångsätt vid vägning för att slippa stå i stegen.

27. Övriga frågor.

A. Slaktavfallet: Ev ny hantering.

B. Sociala medier: Om det skall publiceras något på sociala medier som berör

     Långsta VVO skall styrelsen godkänna detta.

 28. Avslutning.

Långsta 20180628

 

Pga problem att få in protokollet på hemsidan saknas signeringar. Dessa finns på orginalprotokollet som finns hos ordförande.

Senaste kommentarer

02.06 | 20:02

Nej, inget stort arrangemang som åren före pandemin Men vill du se hästarna ...

02.06 | 18:32

Kommer det att vara nåt arrangemang i samband med hästsläpp?

30.04 | 21:22

Tusen tack för en fantastisk dag, med mat, fyrverkeri, dryck, glädje, har...

30.04 | 21:16

Tusen tack för en fantastiskt valborgmässoafton, underbar energi, glädje, skra...