Protokoll

Protokoll Årsmöte 2015-03-22

Protokoll Årsmöte 2014-07-24

PROTOKOLL FRÅN ÅRSMÖTE

Tid:                             Torsdag 2014-07-24 

Plats:                           Långsta Bygdegård 

Närvarande:                 Enligt bilagd närvarolista

Mötets öppnande 

Kjell Åke Viklund hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

 

 

1 Val av ordförande och protokollförare vid föreningsstämman

För mötet valdes till ordförande Kjell Åke Viklund som till sekreterare utsåg

Anders Bergenheim

2 Godkännande av röstlängd

Medlemslista skickades runt och denna utgör röstlängden.

3 Val av två justeringsmän

Till justeringsmän valdes Lennart Bohlin och Rune Gunnarsson.

4 Frågan om föreningsstämman blivit utlyst i behörig ordning  

Konstaterades att stämman blivit utlyst i behörig ordning.

5 Fastställande av dagordning 

Dagordningen fastställdes.

6 Styrelsens årsredovisning och revisionsberättelse 

Under 2013 har inga ekonomiska transaktioner förekommit varför någon resultat- och balansräkning inte redovisades. Ordförandens redogjorde för förvaltningsberättelsen enligt bilaga. Revisor Bo Johansson redovisade revisionsberättelsen för året.

7 Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning 

För år 2013 förelåg inga resultat- och balansräkningar att fastställa eller vinst eller förlust att disponera.

 

8 Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna 

Föreningsstämman beviljade styrelseledamöterna ansvarsfrihet.

9 Frågan om arvoden till styrelseledamöterna och revisorerna 

Arvode till styrelseledamöterna och revisorerna utgår inte. Arvode till kassören utgår dock med 20 000 kronor under förutsättning att beslut tas om att färdigställa ett fiberoptiskt nät enligt föreningens stadgar.

10 Medlemsavgift för kommande verksamhetsår 

Beslutades att medlemsavgiften blir 250 kronor för år 2015.

11 Beslut om antal styrelseledamöter och styrelsesuppleanter som skall väljas 

Noterades att antalet ledamöter och suppleanter att väljas skall vara enligt gällande stadgar för föreningen.

12 Val av styrelseledamöter 

a) fyra ledamöter på två år

Kjell Åke Viklund (ordförande)

Anders Bergenheim (sekreterare)

Björn Edqvist

Lennart Bohlin

b) Noterades av på föregående stämma valdes på två år

Violetta Svensson (kassör)

Peter Hedlund

Bertil Karlsson

Ingvar Näsfeldt

13 Val av revisor och revisorssuppleant 

a) revisor

Bo Johansson

b) revisorssuppleant 

Marie Hedlund

14 Val av valberedning 

a) Till valberedning valdes

Jonas Hellberg (sammankallande)

Kjell Åke Skogsström

Rune Gunnarsson

15 Övriga ärenden 

Inga övriga ärenden förelåg.

Avslutning 

Ordföranden avslutade årsmötet.

Ordförande                                                      Sekreterare

Kjell Åke Viklund                                              Anders Bergenheim

 Justeringsman                                                   Justeringsman

 Lennart Bohlin                                                   Rune Gunnarsson

Protokoll Årsmöte 2013-09-12

PROTOKOLL FRÅN ÅRSMÖTE 

Tid:                             Torsdag 2013-09-12 kl 19:00 

Plats:                           Långsta Bygdegård 

Närvarande:                 Enligt bilagd närvarolista

1 Mötets öppnande

Kjell Åke Viklund hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

 

 

2 Val av ordförande, sekreterare och justeringsmän för mötet

För mötet valdes till

a) ordförande

Kjell Åke Viklund

b) sekreterare

Anders Bergenheim

c) justeringsmän

Jonas Hellberg

Niklas Karlsson

 

 

3 Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställdes

4 Frågan om mötet blivit utlyst i behörig ordning

Konstaterades att mötet blivit utlyst i behörig ordning då kallelse har gått ut dels genom utskickade brev, dels genom annons i GV-Nytt den 28 augusti 2013.

5 Närvaroupprop genom listor

Närvarolista skickades runt bland mötesdeltagarna vilken är bilagd detta protokoll.

6 Ekonomisk rapport

Inget fanns att rapportera under denna punkt på detta möte.

 7 Bildande av ekonomisk förening

a)    Förslag till stadgar föredrogs av ordföranden. Justeringar gjordes genom att §10 ändrades till ”…..med lägst 0 och högst 2 styrelsesuppleanter…..” och genom att §19 ändrades till ”Föreningens firma tecknas av ordföranden och kassören var för sig”.

b)    Stadgarna fastställdes och beslutades att bilda förening enligt stadgarna.

c)    Föreningens namn är Norra Grums Fiber ekonomisk förening och sätet skall vara i Grums kommun.

d)    Medlemsavgiften fastställdes till 200 kronor.

 

 

8 Antal intresserade och röstlängd

Antal intresserade och röstlängd framgår av bilagd närvarolista. 

9 Val av styrelse

a) fyra ledamöter på ett år varav en ordförande

Kjell Åke Viklund (ordförande)

Anders Bergenheim (sekreterare)

Björn Edqvist

Lennart Bohlin

b) tre ledamöter på två år

Violetta Svensson (kassör)

Peter Hedlund

Bertil Karlsson

Ingvar Näsfeldt 

10 Val av revisor och revisorssuppleant fram till nästa årsmöte

a) revisor

Bo Johansson

b) revisorssuppleant

Marie Hedlund 

11 Val av valberedning

a) Till valberedning valdes

Jonas Hellberg (sammankallande)

Kjell Åke Skogsström

Rune Gunnarsson

 

12 Beslut om firmatecknare

Firman tecknas av ordföranden Kjell Åke Viklund och kassören Violetta Svensson var och en för sig.

 13 Fastställande av inträdesavgift och årsavgift

Inträdesavgiften fastställes vid ett senare tillfälle då underlag föreligger. Årsavgiften fastställdes till 200 kronor.

 

 

14 Arvoden till styrelseledamöter

Arvode till kassören utgår med 20 000 kronor dock under förutsättning att beslut tas om att färdigställa ett fiberoptiskt nät enligt föreningen stadgar.

Till övriga styrelseledamöter utgår inget arvode. 

15 Fibernätets område

Fibernätets föreslagna område framgår av till detta protokoll bilagd karta. 

16 Ansökningar bidrag och nästa fas i fibernätet

Peter Hedlund redogjorde för en kommande förstudie skall genomföras.

 Det finns ett bidrag om 20 000 kronor som skall kunna täcka kostnader för en förstudie.

Samtliga inom fibernätets område skall tillfrågas huruvida de vill vara med i föreningen. Området kommer att delas in i mindre ansvarsområden för att säkerställa att alla kommer att nås.

Information rörande föreningen kommer att publiceras under egen rubrik på Långsta Bygdegårds hemsida under adressen:

 www.langstabygdegard.se

 17 Nästa möte

Medlemsmöte hålles om sex månader.

18 Övriga frågor

Bertil Karlsson informerade om markägaransvaret som råder vid eventuella skador på fiberkabeln.

Diskuterades äganderätten till nätet. Antingen äger föreningen nätet själv eller så säljer man nätet efter ett antal år.

Erfarenhetsmässigt bör anslutningsvolymen generellt överstiga 60 % men vad som gäller för vår förening kommer att framgå av förstudien.

Diskuterades frågor kring behovet av ett fibernät, det befintliga kopparnätet och eventuella framtida möjligheter till 4G samt effekter på månadsavgifter för telefoni, data och TV med eller utan fibernät.

Jonas Hellberg informerade om att Swedbank har ett färdigt ”Fibernätslån” med en amortering på åtta år.

19 Avslutning

Ordföranden avslutade årsmötet.

Ordförande                                                      Sekreterare

Kjell Åke Viklund                                                Anders Bergenheim

Justeringsman                                                   Justeringsman

Jonas Hellberg                                                   Niklas Karlsson

Senaste kommentarer

02.06 | 20:02

Nej, inget stort arrangemang som åren före pandemin Men vill du se hästarna ...

02.06 | 18:32

Kommer det att vara nåt arrangemang i samband med hästsläpp?

30.04 | 21:22

Tusen tack för en fantastisk dag, med mat, fyrverkeri, dryck, glädje, har...

30.04 | 21:16

Tusen tack för en fantastiskt valborgmässoafton, underbar energi, glädje, skra...